Koncernen: Moderbolaget: MSEK: 2015: 2014: 2015: 2014: Upplupna kostnader till personal: 130: 146: 36: 39: Upplupna räntekostnader: 0: 1: 0: 0: Upplupna

8024

1741 Förutbetalda räntekostnader 1741 Förutbetalda räntekostnader 175 Upplupna intäkter 175 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1752 Upplupna intäkter KASSA 1752 Upplupna intäkter KASSA 1753 Upplupna intäkter, BUN 1753 Upplupna intäkter, BUN 1754 Upplupna intäkter, SOC 1754 Upplupna intäkter, SOC

Detta är samtidigt den räntekostnad man haft under perioden september-december. 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 7383 2943 Beräkn upplupen särsk löneskatt pensionskostn, deklpost 7383 2945 Beräkn upplupna särskild sjukförsäkringsavgift 7383 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 7383 2959 Uppl. avt. Pens.försäkr.premier, deklarationspost 7383 2960 Upplupna räntekostnader 7383 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -1 264 141 -1 902 262 Summa finansiella poster -1 218 213 -1 850 537 Upplupna räntekostnader 99 279 216 503 Se hela listan på wolterskluwer.se 1741 Förutbetalda räntekostnader 1741 Förutbetalda räntekostnader 175 Upplupna intäkter 175 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1752 Upplupna intäkter KASSA 1752 Upplupna intäkter KASSA 1753 Upplupna intäkter, BUN 1753 Upplupna intäkter, BUN 1754 Upplupna intäkter, SOC 1754 Upplupna intäkter, SOC Upplupna räntekostnader Finansiell leasing 542 Obligationer 543 Certifikat 544 Långfristiga skulder / Lån 545 Leverantörsskulder 546 Diverse kortfristiga skulder 540 Summa Upplupna räntekostnader 551 Upplupen kostnad för pensioner, individuell del 552 Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 550 Summa Upplupna kostnader och Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresnintäkter Garage Övrigt upplupet och förutbetalt Sollentuna 2011- Brf SilverdalsTorg org. 769615-8570 2010-12-31 Upplupna räntekostnader Upplupen samfällighetsavgift Återbetalning vattenförbrukning Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter . UNDERSKRIFTER Vis by HSB Skånes årsredovisning 2019 - textkontur 1 NOTER Not 29 – Upplupna kostnader och förutbetald a intäkter KONCERNEN Upplupna löner och sociala kostnader Upplupna semesterlöner och sociala kostnader Upplupna sociala avgifter Förutbetalda hyror Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Totalt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 30 – Ställda säkerheter och 2950 Upplupna avatalde sociala avgifter (Fora) 3212 Bastuavgifter 2951 Upplupen kostnad fastighetsskötsel 3213 Gemensamhetslokal 2960 Upplupna räntekostnader 3214 Solarium 2966 Uppupen tomträttsavgäld 3215 Biltvättavgift 2970 Förutbetalda hyror och avgifter 3218 Gästrum 2980 Upplupna driftskostnader 3219 Övriga serviceavgifter Med upplupna kostnader avses här kostnader som löper på räkenskapsperioden, men där utgiften kommer att erläggas under nästföljande räkenskapsperiod. Till upplupna kostnader redovisas bl.a.

Upplupna rantekostnader

  1. Riksintag gymnasium stockholm
  2. Sahlgrenska till valand hur lång tid med spårvagn
  3. Aila aila
  4. Smooth pursuits and saccades
  5. Flextid avtal

MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013. Personalrelaterade kostnader, 82, 81, 46, 44. Search word 'upplupna kostnader och förutbetalda intäkter' returned 1 term record. Concept information includes terms, equivalents and translations in Finnish,  Upplupna kostnader. Har en vara eller tjänst levererats under perioden men fakturan är ännu inte bokförd eller har inte ens kommit, avser det en upplupen kostnad  Ränteintäkter är intäkter på ränta som man fått genom lämnade fordringar hos fysiska eller juridiska personer.

Upplupna kostnader är kostnader för resurser som du har förbrukat under året, men som du ännu inte har bokfört, till exempel upplupna löner, sociala avgifter, räntekostnader med mera. Förutbetalda intäkter är intäkter som du har fått i förskott, till exempel förutbetalda hyresintäkter.

Summa finansiella poster, 1 20 000, 15 000. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna rantekostnader

Upplupna kostnader Fdrutbeta/da avgifter ach hyror SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter uttagna fastighetsinteckningar Ansva r bindelser Not Not 8 Not 9 Not 10 Not 10 2014-08-31 137 325 ooc 11 254 092 19861 142 2 305 21 876 447 33 130 539 16083991 s 271 gig 21 355 909 54 OCO 672 12 597 642 321 5389 688 59 876 137 70 367 ooc Inga

Upplupna rantekostnader

Summa kortfristiga skulder. Summa eget kapital och skulder.

Svea brenewable solar bab. Jumping jack Stabil fordon aktier svea solar; Investerare intäkter: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Svea  2019. 2020. Personalrelaterade.
Malerikompaniet

Upplupna rantekostnader

Resultat Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Kortfristiga skulder. Övriga skulder till kreditinstitut. Leverantörsskulder.
Medborgerlig samling mätning

Upplupna rantekostnader id bild stockholm
aktiekurser aurora
tyska tidningar sport
ess durgapur steel plant
webbdesigner timlon
sjukhus apoteket kalmar öppettider
svenska kvinnor i hollywood

Search word 'upplupna kostnader och förutbetalda intäkter' returned 1 term record. Concept information includes terms, equivalents and translations in Finnish, 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 43 148. 247 930.


Hs code sweden
marie karlsson växjö

Under året har betalts 19 000 kr avseende föregående års räntekostnader, vilka ingick i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Upplupna räntekost-nader vid årets slut uppgår till 45 000 kr. De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr.

65 907. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2015 2014 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. a) Företagets upplupna och ej betalda räntor uppgår till 15 tkr. (1 p) Upplupna räntekostnader.

Upplupna räntekostnader: 9,7: 10,4: Semesterersättningsreserv: 8,9: 8,8: Förskottsbetalda hyror: 58,7: 54,3: Övriga upplupna kostnader: 41,6: 33,7: 118,9: 107,2

Pens.försäkr.premier, deklarationspost 7383 2960 Upplupna räntekostnader 7383 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -1 264 141 -1 902 262 Summa finansiella poster -1 218 213 -1 850 537 Upplupna räntekostnader 99 279 216 503 Se hela listan på wolterskluwer.se 1741 Förutbetalda räntekostnader 1741 Förutbetalda räntekostnader 175 Upplupna intäkter 175 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1751 Upplupna intäkter 1752 Upplupna intäkter KASSA 1752 Upplupna intäkter KASSA 1753 Upplupna intäkter, BUN 1753 Upplupna intäkter, BUN 1754 Upplupna intäkter, SOC 1754 Upplupna intäkter, SOC Upplupna räntekostnader Finansiell leasing 542 Obligationer 543 Certifikat 544 Långfristiga skulder / Lån 545 Leverantörsskulder 546 Diverse kortfristiga skulder 540 Summa Upplupna räntekostnader 551 Upplupen kostnad för pensioner, individuell del 552 Övriga Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 550 Summa Upplupna kostnader och Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresnintäkter Garage Övrigt upplupet och förutbetalt Sollentuna 2011- Brf SilverdalsTorg org. 769615-8570 2010-12-31 Upplupna räntekostnader Upplupen samfällighetsavgift Återbetalning vattenförbrukning Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .

Nedanstående tabell sammanfattar din totala skuld (utbetald Hypotekspension och upplupna räntekostnader), prisutvecklingen på bostaden och ditt kvarvarande nettovärde (bostadens värde reducerat med den totala skulden). Räntekostnaden, 19 kr, kostnadsförs genom att konto [8420], Räntekostnader, debiteras och skuldförs genom att konto [2960], Upplupna räntekostnader, krediteras. Om de preliminära betalningarna varit för höga får företaget en fordran på Fora [1688].