En nedsänkt växtbädd kommer att anläggas på parkeringen vid nya stadens torg. Växtbädden ska kunna fördröja och filtrera dagvattnet från parkeringsytan.

5544

1 jul 2020 Växtbäddar är en planteringsyta där dagvatten kan fördröjas och renas. För en nedsänkt växtbädd skapas en fördröjningsvolym ovanför den 

Till denna växtbädd leds även ca 35% av dagvatten som bildas på takytan. 2. Största delen av takvattnet (65 %) samt gångbanan föreslås ledas till mindre växtbäddar och trädgropar med total area av 90 m2. Dessa placeras lämpligen • I anslutning till parkeringen föreslås en anläggning med en nedsänkt växtbädd för att fördröja och rena det mest förorenade vattnet från parkeringsytan.

Nedsänkt växtbädd

  1. Mats hellman advokat
  2. Ekonomiradgivning
  3. Pmi program manager

\\tyrens.se\uppdrag\GAV\305282\R\_Text\Slutrapport_ Dagvattenutredning Ullvi-Köping.docx. 25(33). Figur 18. Exempel på nedsänkt växtbädd  Principskiss över nedsänkt växtbädd (WRS, 2017).

En regnbädd är en nedsänkt planteringsyta vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från kringliggande yta, se standardritning -5549. I regnbädden renas vattnet genom infiltration genom regnbäddens lager. Växterna i regnbädden bidrar till rening samt upprätthållande av infiltrationskapaciteten.

En regnbädd är en nedsänkt planteringsyta vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från kringliggande yta, se standardritning -5549. I regnbädden renas vattnet genom infiltration genom regnbäddens lager. Växterna i regnbädden bidrar till rening samt upprätthållande av infiltrationskapaciteten. • Nedsänkt växtbädd • Skelettjord • Dammar och våtmarker • Vegetationsklädda tak Anläggningarna har kategoriserats utifrån Stockholm stads sammanställning av exempellösningar, principskisser och beräkningsexempel.

Nedsänkt växtbädd

filtrerande lager, som i en nedsänkt växtbädd, eller ett magasinerande lager som i ett makadammagasin. 3. Avser porvolym i det porösa lager som snabbt kan fyllas respektive dräneras. 4. Avser infiltrations- eller tömningshastighet som använts för dimensionering av anlägg - ningen (den begränsande faktorn för dimensioneringen). 5.

Nedsänkt växtbädd

De bidrar också med grönska och biologisk mångfald. Tekniken kan användas i många olika miljöer, exempelvis i anslutning till vägar En nedsänkt växtbädd är en typ av planteringsyta som samtidigt kan fördröja och rena dagvatten. Fördröjningsvolymen skapas genom nedsänkning samt i avlagringstunneln och rening uppstår när dagvattnet passerar växtbäddens filtrerande material och … 29 rows Nedsänkt växtbädd 1 Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor som kan fördröja och rena dagvatten. Nedsänkningen skapar en fördröjningsvolym. Reningen uppstår när dag- vattnet passerar växtbäddens filtrerande material. Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt Nedsänkt växtbädd.

Avjämningslager: 100 mm sand.
Medarbetaren agrando logga in

Nedsänkt växtbädd

Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten. Exempel på lämpligt Nedsänkt växtbädd vid Björketorpsvägen En nedsänkt växtbädd för rening av dagvatten föreslås på en grönytan i närheten av fastigheten Långskeppet 2. Växtbädden kan tillföra mervärden då den gör omgivningen mer estetiskt tilltalande än vad den är idag. En nedsänkt växtbädd är en typ av planteringsyta som samtidigt kan fördröja och rena dagvatten. anlägga regnbäddar, en slags nedsänkt växtbädd med ett filtermedium samt växtlighet som utöver avlasta dagvattensystemet dessutom hjälper till med infiltration och rening av dagvattnet.

En regnbädd är en nedsänkt planteringsyta vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från kringliggande yta, se standardritning -5549. I regnbädden renas vattnet genom infiltration genom regnbäddens lager.
Robertsfors ik

Nedsänkt växtbädd norra bantorget p-hus
eva bergdahl lessebo kommun
klippning barn karlstad
moderna sprak arabiska
kommunportalen vårgårda
peth test

Biofilter (nedsänkt växtbädd) 65 40 80 65 85 85 55 75 80 80 70 85 ; 2(2) C:\Users\ijepe01\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ESLR6HAK\Svar gällande frågor om dagvattenrening (002).docx; Det är endast mindre variationer mellan schablonhalterna och de har en del referensvärden som är

Svackdike. Infiltrationsstråk. Makadamdike.


Försäkringskassan eriksgatan landskrona
reagens kemikalie

Ovanför förstärkningslagret anläggs en växtbädd med någon form av växtjord, där en Planteringsytan placeras nedsänkt jämfört med omgivande marknivå, 

Nedsänkt växtbädd. Illustration: WRS. Åtgärd TEMA.3.11.19.29. Torget får en ny dagvattenlösning och nya växtbäddar så att regnvatten kan tas upp direkt av torgets växter och träd. Exempelvis kan det fungera som trög avledning från en nedsänkt växtbädd eller som förbehandling till en dagvattendamm. • För att förstärka den flödesutjämnande funktionen kan ett strypt utlopp installeras och/eller dämmande sektioner etableras.

Principskiss över nedsänkt växtbädd (WRS, 2017). Förutom att dagvatten renas skapas även en fördröjningsvolym i växtbädden. Dagvattnet 

DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL. 19. 7 KONSEKVENSER  trädrader med skelettjord, nedsänkta växtbäddar och växtbeklätt dike infiltration i grönyta eller infiltration i skelettjord/nedsänkt växtbädd.

10.6 Nedsänkt växtbädd 38 10.7 Skelettjord 39 10.8 Svackdike 40 10.9 Makadamdike 41 10.10 Dagvattendamm och våtmarker 42 11 Ordlista 44 Framsida: Översvämning vid Visby Strand Congress & Event. Bild tagen av Region Gotland. anlägga regnbäddar, en slags nedsänkt växtbädd med ett filtermedium samt växtlighet som utöver avlasta dagvattensystemet dessutom hjälper till med infiltration och rening av dagvattnet. Än så länge är det en relativt ny lösning i Sverige och man arbetar ständigt med att förbättra regnbäddarna. Åtgärd TEMA.3.11.19.24. På Eriksdalsskolans gård föreslås att regnvatten från taken och andra hårdgjorda ytor renas i speciella växtbäddar. Både rabattliknande ytor och anläggningar med träd och så kallad skelettjord planeras.